Är du orolig för ett barn i din närhet? Ta din oro på allvar! Du kan vara den personen som gör faktiskt skillnad för någon som behöver det. 

Du kan vara anonym!

Inget barn ska behöva vara otryggt. Barn som far illa ska få hjälp så fort som möjligt. Det är inte alla människor som ser eller tar sitt vuxenansvar och då behövs just du extra mycket som gör vad som krävs för att säkerställa ett barns välmående. Anmäl vid misstanke om att ett barn far illa! Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun barnet bor i. Även en misstanke om missförhållanden bör anmälas. Vi vuxna är ansvarsbärare. 

BARN SOM FAR ILLA SKA FÅ HJÄLP SÅ FORT SOM MÖJLIGT! 
Målet med att göra en orosanmälan är att hjälpa ett barn med en situation det inte ska behöva leva i. Har du oro över ett barns välbefinnande bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Man gör en orosanmälan till den kommunen barnet tillhör. Om du är osäker på om du ska skriva en orosanmälan eller har frågor kring orosanmälningar kan du kontakta socoaltjänstkontoret i din kommun här

En orosanmälan kan avse exempelvis barn och ungdomar som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller problem i förhållande till sin familj. Det kan också handla om att barn eller unga som blir vittne till våld eller lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer. Orosanmälan skall göras så snabbt som möjligt, i lagtexten står det ”genast”. Där står det även att alla som får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. 

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU FYLLER I EN OROSANMÄLAN
Det är inte alltid man har tillgång till all information när man skriver en orosanmälan, men fyll i så
mycket du kan. Ju mer information du kan delge dig av desto lättare blir det för den socialsekreterare som tar hand om ärendet att handlägga din anmälan. En orosanmälan kan endast gälla ett barn och om ditt ärende berör mer än ett barn fyller du i en orosanmälan för varje barn.

Om det finns möjlighet bör du informera den berörda familjen att du har eller kommer att lämna en orosanmälan för att underlätta kontakten mellan familjen och socialtjänsten. Om du vill vara anonym när du lämnar in din orosanmälan är det viktigt att du inte fyller i några kontaktuppgifter. Tänk även på att inte använda en e-post med ditt namn om du vill vara anonym eller att inte uppge ditt namn om du ringer till socialtjänsten. Längre ner på sidan finner du punkter som är bra om du har med i din orosanmälan. 

FÖR DIG SOM ÄR YRKESVERKSAM
Inom myndigheter och vissa verksamheter (både offentligt och privat) är man skyldig enligt lag att anmäla när en situation uppstår i ens arbete, exempelvis när man misstänker att ett barn far illa. Som anmälningsskyldig ska en anmälan göras skriftligen. Inkludera konkret och detaljerad information om orsaken till att du gör en orosanmälan. Det underlättar för socialtjänsten.
   
Yrken som vanligen berörs av anmälningsskyldighet är exempelvis personal inom hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet´, och/eller i sådan verksamhet i hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens områden.

Om du inte är säker på om din arbetsplats berörs av anmälningsskyldighet bör du rådfråga din arbetsgivare eller enhetschef.  

VAD HÄNDER EFTER EN OROSANMÄLAN?
När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten gör en handläggare en skyddsbedömning som får ta högst 24 timmar. Handläggaren ska avgöra om läget är akut och en direkt insats för barnet behöver göras enligt lagen om LVU – lagen om vård av unga 1 § andra stycket som hänvisar till förutsättningarna i 2–3 §§. 
 

Är läget inte akut inleds en förstahandsbedömning och som tar 14 dagar. Här tar handläggaren ställning till om en utredning av barnet och dess situation behöver göras (socialtjänstlagen 11 kap 1). Om förhandsbedömningen visar att ingen insats behöver göras lägger man ner anmälan. Berörda parter för anmälan kan även bli inkallade till ett första möte, ett så kallat anmälningsmöte, där socialtjänsten möter vårdnadshavare och barnet som är involverade i den aktuella orosanmälan. De flesta ärenden avslutas efter detta första möte.   
  

Bedömer handläggaren däremot att en utredning behövs kommer sakomständigheterna i det enskilda fallet att utredas närmare och en utredning inleds. Detta gör man för att undersöka om barnet far illa av den eller de som är föremål för anmälan. Socialtjänsten pratar med barnet eller ungdomen, dess vårdnadshavare och den som gjort orosanmälan. Man tittar även på om tidigare orosanmälningar gjorts om barnet. Ibland behöver socialtjänsten även involvera flera berörda verksamheter såsom skola och vård mm. Barnet och dess vårdnadshavare blir informerade om att en utredning har inletts. Utredningen ska vara klar inom fyra månader och barnet och dess vårdnadshavare ska även får information om resultatet av utredningen.   
  
Efter att utredningen blivit klar kan barnet och dess vårdnadshavare få olika insatser  såsom familjebehandling, terapi, gå till kriscentrum, få en kontaktperson eller så kan det bli tal om en familjeplacering. Det finns många olika former av insatser för ett barn och dess vårdnadshavare. 

FALSK ANGIVELSE
Det är brottsligt att på falska grunder anmäla till socialtjänsten
enligt Brottsbalken 15 kap 6 §.

PROCESSEN EFTER ATT EN OROSANMÄLAN INKOMMIT TILL SOCIALTJÄSTEN 

LHV00X175

PUNKTER ATT BETÄNKA I SIN ANMÄLAN


Go to top
error: Ajabaja! Skyddat material. © Lilla hjärtat vänförening